Vítejte
Search Site

Košík 0 položek

Reklamační řád

V případě, že chcete reklamovat zakoupené zboží, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu info@brandtore.sk nebo zákaznické linky +420 53 889 00 06. Obratem Vám upřesníme postup uplatnění reklamace. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Zboží nám neposílejte na dobírku!

Při uplatnění reklamace vyplňte a přiložte ke zboží Reklamační formulář. Zašlete jej spolu se zbožím v originálním balení včetně včetně manuálů, záručního listu, faktury o zaplacení produktu na níže uvedenou adres. Formulář ke stažení zde.

V odůvodněných případech reklamované zboží je zasláno do autorizovaného střediska dané značky. Budeme se snažit vaši reklamaci vyřídit v co možná nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí. V případě, že reklamaci nestihneme vyřídit do 30 dnů, máte právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz nebo výměnu za jiné zboží.

O výsledku reklamace budete informováni vyjádřením, které bude přiloženo ve zpětné zásilce. Ve složitějších případech vás budeme kontaktovat telefonicky a nabídneme vám co možná nejvýhodnější řešení.


Záruční doba

 • Pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen zboží vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm viditelné mechanické poškození obalu zboží, zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplné. V takovém případě je povinen kupující sepsat s přepravcem protokol o škodě. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky prodávajícímu a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány.
 • Prodávající zajišťuje jen záruční servis prodávaného zboží.

Uplatnení reklamace

 • Vady zakoupeného zboží musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění . Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozen, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí znečištěného zboží nebo zboží odporujícího obecným hygienickým zvyklostem.
 • V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu , že daný produkt vykazuje vadu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.
 • Prodávající nebude akceptovat vrácení zboží zaslaného mu na dobírku.
 • Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající může, pokud je vada jen součásti věci, vyměnit pouze část věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to oběma stranám nezpůsobí závažné těžkosti.
 • Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v záruční době alespoň tři různé odstranitelné vady) věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání ak možnostem jeho dalšího užívání.
 • V odůvodněných případech reklamované zboží je zasláno do autorizovaného střediska dané značky. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co možná nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí. V případě, že reklamaci nestihne vyřídit do 30 dnů, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz nebo výměnu za jiné zboží.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • O výsledku reklamace bude spotřebitel informován vyjádřením, které bude přiloženo ve zpětné zásilce. Ve složitějších případech se prodejce zkontaktuje s kupujícím telefonicky a nabídne mu co možná nejvýhodnější řešení.
 • Jakmile kupující uplatní některé z práv z odpovědnosti za vady, je tímto projevem vůle vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 • Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího.
 • Případné stížnosti může kupující uplatnit písemně na adrese sídla prodávajícího.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České republiky.

Rozsah záruky

 • Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastností zboží, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání nebo užívání v rozporu s návodem k použití nebo účelem, pro který je dané zboží určeno, nevhodné, či zanedbané údržby nebo nevhodného zásahu ze strany kupujícího, případně třetí osoby. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.
 • V případě hodinek se vztahuje záruka pouze na pohybový aparát . Hodinky chraňte před: nárazy, pády, otřesy, náhlými změnami teplot, chemickými vlivy, magnetickým polem, vodou, v případě, že hodinky nejsou označeny jako vodotěsné.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním výrobku. Před prvním použitím je zákazník povinen prostudovat návod k obsluze a záruční podmínky. Na závady způsobené nesprávným používáním se záruka nevztahuje.

Adresa pro uplatnění reklamace

Eleven Creative - ID 1690
FROGMAN s.r.o.
Tečovice 43
763 02 Zlín


alebo telefonicky: +420 53 889 00 06 / PO-PA od 09:00 do 17:00.