Vítejte
Search Site

Košík 0 položek

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictví internetového obchodu www.brandhunter.cz


Identifikace prodávajícího:
Internetový obchod na stránce www.brandhunter.cz provozuje a zároveň prodávajícím je:

Eleven Creative, s.r.o.
Sídlo: Zochova 33, 900 01 Modra, Slovenská republika
IČO: 35899247
DIČ: 2021878683
IČ DPH: SK2021878683
Zapsán v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.. 33042 / B
email:
tel. č.: +420 53 889 00 06

Orgán dozoru, kterému podléhá činnost prodávajícího:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Telefon: +420 – 296 366 360
Fax: +420 – 296 366 236

Obecné ustanovení

Nakupování zboží v inetrnetovém obchodě www.brandhunter.cz (dále jako "e-shop" nebo "od prodávajícího") mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby (dále jen "kupující", "spotřebitel" nebo "zákazník") za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel. Objednáním zboží uvedeného na internetové stránce vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro internetový obchod ve znění platném ke dni odeslání objednávky prodávajícímu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Popis zboží a jeho objednávání:

 • Zboží prodávajícího je popsán na internetových stránkách. U každé položky je uvedeno její vyobrazení, popis a cena s DPH. Spotřebitel objednává výrobky prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.brandhunter.cz formou elektronické objednávky přes e-shop. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je chápána jako smlouva uzavírá na dálku.
 • Objednávka prostřednictvím e-shopu splňuje automaticky tyto podmínky: Při každé objednávce je uvedeno jméno a příjmení spotřebitele, poštovní a fakturační adresa, telefonní, e-mail; fyzická a právnická osoba, podnikatel i IČO, DIČ, DIČ, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky.
 • Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).
 • Při objednávání zboží přes internetovou stránku má kupující možnost se zároveň zaregistrovat. Při registraci si kupující zvolí přihlašovací jméno a heslo. Své údaje zadané při registraci a heslo si může kupující po přihlášení měnit.
 • Zboží je možné objednávat i bez zaregistrování se na internetové stránce vyplněním požadovaných údajů.
 • Kupující si vybere zboží uvedené na internetové stránce a zakliknutím tlačítka "vložit do košíku" jej vloží do nákupního košíku. Počet a druh položek zboží je možné kupujícím měnit až do definitivního odeslání objednávky prodávajícímu. Kupující v objednávce uvede i způsob úhrady za zboží a způsob doručení zboží.
 • Odeslání objednávky prodávajícímu se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy a nepovažuje se za závazný pro prodávajícího.
 • Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Po doručení objednávky prodávajícímu bude kupujícímu neprodleně zaslán automaticky vygenerován potvrzující email na jím uvedenou emailovou adresu, kterým je potvrzeno doručení objednávky prodávajícímu. Od tohoto potvrzujícího emailu je objednávka pro spotřebitele závazná.
 • Prodávající pošle zákazníkovi email o vyexpedování objednávky , kde potvrdí zákazníkovi popis objednaného zboží , počet kusů , způsob dopravy , kontaktní adresu na doručení objednávky, možnou dodací dobu, konečnou cenu a způsob úhrady .
 • Stornování objednávky: Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem , tj. v den, kdy se ověřuje objednávka . Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou a to e - mailem prodávajícímu. Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou a to e - mailem . Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky .
 • V případě, že kupující v den zaslání objednávky prodávajícímu zároveň zaplatil za zboží a následně zrušil svou objednávku, je prodávající povinen vrátit kupujícímu takto zaplacenou částku do 30 dnů ode dne zrušení objednávky.
 • Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku kupujícímu (zasláním emailu neuvolnění objednávky) , pokud ani při maximálním úsilí není schopen dodat zboží kupujícímu, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. O této skutečnosti bude kupující informován prostřednictvím emailu.

Cena zboží a platební podmínky:

 • Cena zboží je uvedena s DPH u každé položky na internetové stránce. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky. Faktura dodaného zboží bude kupujícímu doručena spolu se zbožím.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.
 • Akční ceny zboží jsou také uvedeny na internetové stránce. Platnost takových akciových cen je omezena do vyprodání zásob akčního zboží nebo během trvání doby uvedené při takové akciové ceně nebo jiným způsobem.
 • Objednané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny.
 • Kupující v objednávce zadá způsob, jakým chce uhradit kupní cenu za objednané zboží a poštovné.
 • Kupní cenu je možné uhradit:
  • A/ platební bránou PayPal. V případě této platby částky považovány za uhrazené prodávajícímu až momentem jejich připsání na účet prodávajícího. Platba přes PayPal je bezplatná.
  • B/ při úhradě na dobírku zašle prodávající kupujícímu zboží na jím zadanou adresu a kupující uhradí kupní cenu až při přebírání zboží.

Dodací lhůty, podmínky a náklady na dodání zboží:

 • oznámen spotřebiteli prostřednictvím emailu o vyexpedování objednávky. Obecně je termín dodávky zboží od 24 hodin do 14 dnů od momentu zaslání objednávky. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců, může být dodací lhůta delší. Kupující bere na vědomí, že dodací lhůty jsou orientační a prodávající nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění v doručování zboží kupujícímu oproti lhůtám uvedeným v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 • V případě úhrady kupní ceny přes PayPal i na dobírku je zboží zasláno zákazníkovi do 24 hodin od momentu potvrzení objednávky o jejím vyexpedování. Lhůta pro dodání zboží již dále závisí na možnostech dopravce.
 • Způsob dopravy je realizován prostřednictvím České pošty, přičemž spotřebitel zadá v objednávce adresu, kam má být zboží doručeno. Doručení zboží Českou poštou trvá obvykle 1-2 pracovní dny. Zboží bude odesláno nejpozději následující pracovní den po potvrzení objednávky.
 • Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při potvrzení objednávky.
 • Prodávající je oprávněn po předchozím upozornění spotřebitele prodat zboží jinému zájemci v případě, pokud nebylo zboží vyzvednutí na pobočce České pošty do 18 dnů a nebude kupujícímu odpovídat za žádné škody, které by mu tímto vznikly.

Přebírání zboží

 • Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.
 • Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce . Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.
 • Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny sjednané v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.
 • Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

Poučení o právu zákazníka odstoupit od kupní smlouvy

 • Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou a to e-mailem prodávajícímu. Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou a to e-mailem. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.
 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 • Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží a je povinen spolu s odstoupením zaslat prodávajícímu i zakoupené zboží. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech ho vrátit prodávajícímu. Za písemnou formu odstoupení od smlouvy se považuje výlučně odstoupení od smlouvy formou dopisu zaslaného na adresu sídla prodávajícího. Prodávající neakceptuje odstoupení kupujícího od smlouvy formou emailu nebo telefonicky. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.
 • Formulář ke stažení.
 • Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním nepoškozeném obalu a spolu s produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, fakturu a pod.), které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelům. Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.
 • Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu ve výši 15% z fakturované (vystavené) peněžní částky.
 • Po uplynutí lhůty 14 dní, není prodejce povinen přijmout zboží od spotřebitele zpět a vrátit mu zaplacenou částku. V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 14 pracovních dnů má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 85% z fakturované (vystavené) peněžní částky.
 • Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.
 • Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.
 • Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět. Do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, cenu zaplacenou za produkt, který spotřebitel uhradil za produkt, vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu před tím, než si převezme zboží od kupujícího zpět.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část, pokud:
  • a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět
  • b) změnila se cena dodavatele produktu
  • c) vystavená cena produktu byla chybná
 • Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
  • V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
  • Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován kopie občanského průkazu za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Reklamační podmínky, záruka a servis.

Záruční doba

 • Pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba na produkty zakoupené v internetovém obchodě www.brandhunter.cz 24 měsíců. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen zboží vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm viditelné mechanické poškození obalu zboží, zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplné. V takovém případě je povinen kupující sepsat s přepravcem protokol o škodě. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky prodávajícímu a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány.
 • Prodávající zajišťuje jen záruční servis prodávaného zboží.

Uplatnění reklamace

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 • po jejich zjištění. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozen, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí znečištěného zboží nebo zboží odporujícího obecným hygienickým zvyklostem.
 • V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje vadu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.
 • Prodávající nebude akceptovat vrácení zboží zaslaného mu na dobírku.
 • Pokud jde o vadu , kterou lze odstranit , má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající může, pokud je vada jen součásti věci, vyměnit pouze část věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to oběma stranám nezpůsobí závažné těžkosti.
 • Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v záruční době alespoň tři různé odstranitelné vady) věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem jeho dalšího užívání.
 • V odůvodněných případech reklamované zboží je zasláno do autorizovaného střediska dané značky. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co možná nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí. V případě, že reklamaci nestihne vyřídit do 30 dnů, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz nebo výměnu za jiné zboží.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • O výsledku reklamace bude spotřebitel informován vyjádřením, které bude přiloženo ve zpětné zásilce. Ve složitějších případech se prodejce zkontaktuje s kupujícím telefonicky a nabídne mu co možná nejvýhodnější řešení.
 • Jakmile kupující uplatní některé z práv z odpovědnosti za vady, je tímto projevem vůle vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 • Při uplatnění reklamace vyplní zákazník reklamační formulář, v němž uvede číslo objednávky, své kontaktní údaje a popis závady. Reklamační formulář zašle společně se zbožím, fakturou a příručkami prodávajícímu (vše co obdržel pri koupě). Reklamační formulář ke stažení.
 • Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího.
 • Případné stížnosti může kupující uplatnit písemně na adrese sídla prodávajícího.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České republiky.
 • Reklamace zboží se vyřizují v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Odesláním objednávky prodávajícímu kupující stvrzuje, že byl prodávajícím řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Rozsah záruky

 • Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastností zboží, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání nebo užívání v rozporu s návodem k použití nebo účelem, pro který je dané zboží určeno, nevhodné, či zanedbané údržby nebo nevhodného zásahu ze strany kupujícího, případně třetí osoby. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.
 • V případě hodinek se vztahuje záruka pouze na pohybový aparát . Hodinky chraňte před: nárazy, pády, otřesy, náhlými změnami teplot, chemickými vlivy, magnetickým polem, vodou, v případě, že hodinky nejsou označeny jako vodotěsné.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním výrobku. Před prvním použitím je zákazník povinen prostudovat návod k obsluze a záruční podmínky. Na závady způsobené nesprávným používáním se záruka nevztahuje.

  Adresa pro uplatnění reklamace

  Eleven Creative - ID 1690
  FROGMAN s.r.o.
  Tečovice 43
  763 02 Zlín


  e-mail:
  tel.: +420 53 889 00 06

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu
 • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html .
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů Objednáváním z internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas podle se zpracováním svých osobních údajů za níže uvedených podmínek.

 • Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího , které kupující zadal ať už při registraci na internetové stránce nebo při objednávání zboží zejména za účelem správného doručování, vyúčtování, komunikace s kupujícím tj. za účelem vyřízení objednávky kupujícího, jakož i pro marketingové účely. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
 • Kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu odvolat, a to zasláním písemného oznámení o odvolání tohoto souhlasu na adresu sídla prodávajícího.
 • V případě, že se kupující zaregistroval a bylo mu přiděleno přihlašovací jméno a heslo, resp. si později přiděleno heslo změnil, je povinen uchovávat své přihlašovací jméno a heslo v bezpečí a neposkytovat ho třetí osobě. Prodávající nenese odpovědnost za následky nebo škodu způsobenou zapomenutím údajů, poskytnutím jejich třetí osobě, nebo nezajistila jejich ochrany ze strany kupujícího.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce v den odeslání objednávky od kupujícího prodávajícímu, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak.
 • Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
 • Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.).
 • Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou a elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.
 • Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 01. 01. 2014